Siuntėjas: Edmundas Snapkauskas
Gavėjas:Vilija Blinkeviciutė, Seimo Europos informacijos biuras
Tema:vaiku teises
Data: 2012-09-26, Trečiadienis

Gerb. p. Blinkeviciute,

Mūsų vai­kai pil­nai ap­ru­pin­ti turi kom­piu­te­ri savo at­ski­ra te­le­vi­zo­riu vi­sa­da pa­val­ge.Iš savo in­va­li­du­mo su­pir­ko­me visa bui­ti­ne technika.​Kaip at­si­kraus­te­me gy­ven­ti į Za­ra­sų ra­jo­na De­gu­čiu se­niu­ni­ja Dulių kaima,ne­s­pe­jau nor­ma­liai ap­si­gy­ven­ti,bet mane ne­bu­vo da­ri­tas re­mon­tas mus pri­ver­tė vaikų tei­sių dar­buo­to­ja pa­im­ti pas­ko­la iš SNORO banko.​Paskola ati­da­vi­ne­jau da­li­mis,nes rei­kė­jo ir viska susipirkti.​Dabar kaip ban­kas už­si­da­rė di­džia­ja dali bovom ati­da­ve,ne­zi­no­jau kur kreiptis.​Atėjo ie­ski­nis iš ans­to­lių,kad dabar vėl sko­lin­gas 3000lt vaikų tei­sės dabar daro taip kad ne­ga­le­ciau su­gra­žin­ti pi­ni­gų ir mes su vai­kais lik­tu­mem be nameis.
Ute­nos ra­jo­no Dau­gai­lių mo­kyk­los visi mo­ky­to­jai labai gire mūsų dukras.O jas nori ati­duo­ti i An­ta­za­vės vaikų in­ter­na­ti­ne mo­kyk­lą ne­ži­nau prie­žas­ties dėl ko.​Daugailių mo­kyk­los di­rek­to­rius ir pa­va­duo­to­ja at­li­de­jo Za­ra­sų vaikų tei­siu dar­buo­to­jai iki namų,kad ne­pa­im­tu vaikų dė­kin­gos jau už toki rupesti.​Padėkit labai pra­šau pa­dė­kit at­si­skai­ty­ti su banko skola nes kol tu­rė­jau 2 in­va­li­du­mo grupe nieko ne­pra­šiau pa­gal­bos,o dabar pa­da­rė 3 in­va­li­du­mo grupe mano pa­ja­mos 288lt tre­cia me­ne­si ne­ga­liu nu­si­pirk­ti vais­tų.Aš po 2 sir­dies in­fark­tų Edmun­das Snap­kaus­kas LT647300010129542501 ans­to­liu nu­me­ris nuo visos šei­mos 3 vaikų 2 tevų.Iš­anks­to dekin­gi ti­ki­mes kad pa­de­sit. Jei kils klau­si­mu skam­bin­kit 838544837