Siuntėjas: Marius Kavoliūnas
Gavėjas:Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Tema:Pasisakymas prieš ACTA
Data: 2012-02-20, Pirmadienis

Gerb. p. Grybauskaite,

esu Marius Kavoliūnas, LR pi­lie­tis, no­rė­čiau Jums Gerb. p. Grybauskaite pra­neš­ti jog esu prieš ACTA su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mą. Esu ne­pa­ten­kin­tas to­kias veiks­mais, todėl pra­šau ne­leis­ti pri­im­ti ar net svars­ty­ti apie ACTA su­tar­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ratifikavimą. Man kaip ir dau­ge­liui LAIS­VŲ pi­lie­čių yra svar­bi mano lais­vė.

AŠ - PRIEŠ!!!

Pa­gar­biai,
Marius Kavoliūnas