Siuntėjas: Vaidas Ignotas
Gavėjas:Andrius Kubilius, Ministro Pirmininko Tarnyba
Tema:panaudotas branduolinis kuras
Data: 2012-04-10, Antradienis

Gerb. p. Kubiliau,

Kiek žinau šiuo metu niekur pasaulyje nėra kapinyno kur galima būtu laidoti aukšto radioaktyvumo branduolines atliekas, taigi norėčiau sužinoti, ką planuojate daryti su panaudotu branduoliniu kuru (PBK)? Tokio tipo atliekos būna pavojingos aplinkai dešimtimis tūkstančių metų, taigi ar galite garantuoti, kad PBK nepateks į aplinką iki jis taps nepavojingas?

Per 30 minučių Žemę pasiekia tiek saulės energijos, kad žmonėms jos užtektų 1 metams... Sparčiai vystantis naujoms technologijoms ar branduolinė energetika išliks konkurencinga ir po 10-20 metų?

Kaip galite užtikrinti, kad su naujos elektrinės statybom nebus taip kaip su Valdovų rūmais? Nes nematau jokių efektyvių vyriausybės žinksnių siekiant sumažinti korupciją?

Siuntėjas: Darius Strodomskas
Gavėjas: Vaidas Ignotas
Tema:FW: panaudotas branduolinis kuras
Data: 2012-04-11, Trečiadienis

Gerb. Vaidai Ignotai,
dėkojame, kad domitės Visagino atominės elektrinės projektu. Atsakydami Į Jūsų paklausimą, teikiame šią informaciją:

„Kiek žinau šiuo metu niekur pasaulyje nėra kapinyno kur galima būtu laidoti aukšto radioaktyvumo branduolines atliekas, taigi norėčiau sužinoti, ką planuojate daryti su panaudotu branduoliniu kuru (PBK)? Tokio tipo atliekos būna pavojingos aplinkai dešimtimis tūkstančių metų, taigi ar galite garantuoti, kad PBK nepateks į aplinką iki jis taps nepavojingas?“

Šiandien visuotinai pripažįstama, kad panaudoto branduolinis kuro ir kitų ilgaamžių didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laidojimas žemės gelmėse yra vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus sprendimas. Laidojimas giluminiuose kapinynuose yra grindžiamas stabilios geologinės aplinkos panaudojimu. Radioaktyviosios atliekos apgaubiamos keletu vienas kitą sustiprinančių ir papildančių pasyvių barjerų. Kapinyno sauga išliktų pakankama, net jeigu viename iš barjerų atsirastų defektų arba jis neatitiktų numatytų funkcijų. Žmonių ir aplinkos saugą užtikrintų natūralūs barjerai – giliai slūgsančios uolienos kartu su dirbtiniais. Dirbtiniai barjerai taikomi prie kapinyno aplinkos sąlygų ir konstruojami taip, kad izoliuotų kapinyne laikomas radioaktyviąsias atliekas ir neleistų joms pasklisti, o kapinyną uždarius jo nereikėtų prižiūrėti.

Šiuo metu pasaulyje tėra vienintelis giluminis kapinynas – Amerikoje ilgaamžės transuraninės atliekos laidojamos eksperimentiniame kapinyne, įrengtame akmens druskos kloduose. Panaudotas branduolinis kuras kol kas niekur nelaidojamas. Visas panaudotas branduolinis kuras saugomas laikinose saugyklose, kurios būna „šlapio“ tipo (kuras laikomas vandens baseinuose) arba „sauso“ tipo (kuras laikomas specialiuose konteineriuose). Abu saugojimo būdai yra saugūs ir tam tikrą laiką nekelia pavojaus aplinkai. Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje intensyviausiai dirbama JAV, Suomijoje, Švedijoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje. Šiose valstybėse konstruojami laidojimo konteineriai ir statomos požeminės laboratorijos, kuriose tiriamos uolienų mechaninės ir cheminės savybės.

Lietuvoje panaudotas branduolinis kuras saugomas „sauso“ tipo saugyklose Ignalinos AE teritorijoje, specialiuose konteineriuose. Šiuose konteineriuose laikyti atliekas saugu mažiausiai 50 metų. Per šį laikotarpį turi būti nuspręsta, kaip galutinai sutvarkyti ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.
Lietuvoje nagrinėjami keli panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo būdai:

· Panaudoto branduolinio kuro palaidojimas Lietuvos giluminiame kapinyne.

· Panaudoto branduolinio kuro palaidojimas regioniniame giluminiame kapinyne. Norint įrengti tokį kapinyną, būtinas kelių šalių bendradarbiavimas.

· Pasinaudoti kitų valstybių techninėmis galimybėmis.

Strateginiai sprendimai dėl panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių atliekų tolesnio tvarkymo bus priimti atsižvelgus į gamtines, socialines ir ekonomines sąlygas bei politinius veiksnius.

„Per 30 minučių Žemę pasiekia tiek saulės energijos, kad žmonėms jos užtektų 1 metams...“

Saulės energija, kaip ir vėjo, sudaro nedilelę dalį pasaulinėje elektros energijos gamyboje. Nepaisant to, saulės energija dažnai minima kaip patraukli alternatyva organiniam kurui. Dabartiniu metu kruopščiai padaryti fotovoltiniai elementai paverčia maždaug 10 % krintančios dienos šviesos energijos į elektros energiją. Saulės energijos trūkumai yra panašūs į vėjo jėgainių trūkumus. Akivaizdu, kad Saulė ryškiai šviečia tik dienos metu ir kai nėra debesų. Todėl nėra galima bazinės apkrovos energijos gamyba, nes nėra paprasto būdo, kaip kaupti perteklinę energiją dienos metu, tam, kad ji būtų panaudota nakties metu. Be to, saulės spinduliuotės intensyvumas Žemės paviršiuje yra labai mažas, palyginti su anglių pakuroje arba reaktoriaus aktyviojoje zonoje esančiu energijos intensyvumu. Todėl reikalingas didelis saulės baterijų plotas, siekiant pagaminti didelį elektros energijos kiekį. Norint elektra aprūpinti miestą, reikia to miesto dydžio fotovoltinių baterijų ploto. Galiausiai, saulės įrenginių generuojama elektra yra labai brangi. Priežastis ta, kad reikia labai daug medžiagų padengti tą plotą. Šių medžiagų gavybos, transportavimo ir gamybos kaina yra didelė. Tačiau saulės energiją labai verta naudoti namų ūkyje ar komerciniuose pastatuose. Šioje srityje jos indėlis gali būti esminis ir yra palaikytinas.

„Sparčiai vystantis naujoms technologijoms ar branduolinė energetika išliks konkurencinga ir po 10-20 metų?“

Šiuo metu pasaulyje branduolinėse jėgainėse pagaminama tiek elektros energijos, kiek 1960 m. jos pagamindavo visi elektros energiją gaminantys objektai. Vis labiau visame pasaulyje branduolinė energetika pripažįstama kaip puiki alternatyva energetikai, naudojančiai iškastinį, nuolat brangstantį ir aplinką teršiantį kurą. 2005 m. Europos Sąjunga pagamino apie 945 TWh elektros energijos branduolinėse jėgainėse – pagal šiuos rodiklius ji yra pirmaujanti visame pasaulyje. Pagal įvairius analizuojamus scenarijus, per ateinančius 25 metus, sprendžiant energetines problemas, Europoje turi būti pastatyta daugiau nei 100 GWe naujų branduolinių jėgainių galingumų bei išlaikyta ta pati branduolinės energijos dalis Europos elektros galių generacijoje, o tai būtų 60 – 70 didelių blokų t.y. viršijančių 1000 MW galią.

„Kaip galite užtikrinti, kad su naujos elektrinės statybom nebus taip kaip su Valdovų rūmais? Nes nematau jokių efektyvių vyriausybės žinksnių siekiant sumažinti korupciją?“

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1203 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos prioritetus, iš kurių vienas - kovoti su korupcija valdžios sektoriuje. Įgyvendinant šį prioritetą, siekiama sumažinti korupcijos galimybes labiausiai jos pažeistose srityse, užtikrinti atsakomybės už korupciją neišvengiamumą, galutinai įtvirtinti valdžios, ypač viešųjų pirkimų, skaidrumo ir nešališkumo standartus; Taip pat informuojame, kad veiksmingai ir kryptingai korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemai užtikrinti buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programa<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402151&p_query=&p_tr2=2>, kurioje galite rasti konkrečias priemones, vykdytojus, terminus, laukiamus rezultatus korupcijos prevencijai įgyvendinti (žr. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos priedą).

Pagarbiai
Darius Strodomskas
Ministro Pirmininko tarnybos
Komunikacijos departamento
Piliečių ir atviros Vyriausybės patarėjas
Tel. 8 706 63795

From: Vaidas Ignotas [mailto:...@parasykjiems.lt]
Sent: Tuesday, April 10, 2012 2:19 PM
To: Andrius Kubilius
Subject: panaudotas branduolinis kuras

Gerb. p. Kubiliau,

Kiek žinau šiuo metu niekur pasaulyje nėra kapinyno kur galima būtu laidoti aukšto radioaktyvumo branduolines atliekas, taigi norėčiau sužinoti, ką planuojate daryti su panaudotu branduoliniu kuru (PBK)? Tokio tipo atliekos būna pavojingos aplinkai dešimtimis tūkstančių metų, taigi ar galite garantuoti, kad PBK nepateks į aplinką iki jis taps nepavojingas?

Per 30 minučių Žemę pasiekia tiek saulės energijos, kad žmonėms jos užtektų 1 metams... Sparčiai vystantis naujoms technologijoms ar branduolinė energetika išliks konkurencinga ir po 10-20 metų?

Kaip galite užtikrinti, kad su naujos elektrinės statybom nebus taip kaip su Valdovų rūmais? Nes nematau jokių efektyvių vyriausybės žinksnių siekiant sumažinti korupciją?