Siuntėjas: Jurgita Džiugienė
Gavėjas:Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Tema:Dėl dokumento pateikimo
Data: 2014-09-27, Šeštadienis

Gerb. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,

Kreipiamės su prašymu.
KNNP tvarkymo plano, patvirtinto Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702, 9.2.1.5 punkte nustatyta, kad teritorijoje L. Rėzos g. 26 ir 26A (kurioje man kaip bendraturtei priklauso vienas iš pastatų) (Juodkrantė) sukuriamas tradicinis žvejo sodybos užstatymas: vienas gyvenamasis namas ir vienas priklausinys, kas reiškia, kad vietoje trijų sklype L. Rėzos g. 26A esančių pastatų turi likti du, o vienas nugriautas, ir yra kategoriškai nepriimtina mums statytojams.
Todėl siekiame gauti išsamios informacijos, kokiu pagrindu ir kokiais sumetimais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) į KNNP tvarkymo plano 9.2.1.5 punktą įrašė šią nuostatą, nors Vyriausybės 2012-01-09 pasitarimo, kuriame svarstyti Ministro Pirmininko 2011-08-19 potvarkiu Nr. 203 sudarytos darbo grupės pasiūlymai, protokolo 1.2 punkte nurodyta, kad statybų vykdytų Juodkrantėje, L. Rėzos g. 26A pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, padariniai turi būti pašalinti, o KNNP tvarkymo plane sprendiniai numatomi be šių padarinių (konstatuotų Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-09-04 sprendime (įsiteisėjusiame LVAT 2010-10-11 nutartimi), tarp kurių nėra padarinio „vienas gyvenamasis namas ir du priklausiniai“) .
Aplinkos ministerijos 2014-07-24 rašte Nr. (18-2)-D8-5606 nurodoma, kad Ministro Pirmininko 2011-08-19 potvarkiu Nr. 203 sudaryta darbo grupė papildomai nagrinėjo KNNP tvarkymo plano sprendinius, rėmėsi jai pateikta VSTT ekspertų vertinimo medžiaga dėl statybų padarytos žalos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo aspektu.
2014-08-12 raštu kreipėmės į VSTT prašydami atsiųsti minėtus dokumentus (ar bent tą dalį, kuri susijusi su statybomis Juodkrantėje, L. Rėzos g. 26A), pateiktus Ministro Pirmininko 2011-08-19 potvarkiu Nr. 203 sudarytai darbo grupei - VSTT ekspertų vertinimo medžiagą dėl statybų padarytos žalos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo aspektu.
Gavome VSTT 2014-09-11 raštą Nr. (5)-V3-2239(2.8), kuriame teigiama, kad Tarnybai neįeina darbo grupių darbo medžiagos bei kitokių nei teisės aktuose nurodytų dokumentų kaupimas, todėl Tarnyba negali pateikti prašomų dokumentų. Supratome, kad Tarnyba neišsaugojo to dokumento (VSTT ekspertų vertinimo medžiagos dėl statybų padarytos žalos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo aspektu), kuris buvo pateiktas darbo grupei.
Abejojame, ar toks svarbus dokumentas, kurio pagrindu Vyriausybės 2012-01-09 pasitarime, kuriame svarstyti Ministro Pirmininko 2011-08-19 potvarkiu Nr. 203 sudarytos darbo grupės pasiūlymai, nuspręsta dėl statybų Juodkrantėje KNNP tvarkymo plane sprendinių, Tarnyboje neišsaugotas.
Pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo 1 str. šio įstatymo tikslas – sudaryti teisinį pagrindą: 1) dokumentams efektyviai valdyti, kad būtų pagrįstas juridinių asmenų veiklos skaidrumas ir atskaitingumas bei užtikrinami susijusių asmenų teisėti interesai; 2) galimybei prieiti prie valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos dokumentų, kad būtų įgyvendinta piliečių teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, taip skatinant šių institucijų veiklos veiksmingumą ir teisėtumą, stiprinant visuomenės pasitikėjimą jomis.
Pagal 10 straipsnis 1 dalį Valstybės ar savivaldybės institucijos veiklos dokumentai turi būti prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo praradimo.
Pagal 12 straipsnio 1 dalį Valstybės ir savivaldybių institucijos privalo: 1) saugoti dokumentus; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių asmenų teisės; 3) išsaugoti reikiamą laiką kitų asmenų veiklos dokumentus, perimtus teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
Neišsaugodama dokumento „VSTT ekspertų vertinimo medžiaga dėl statybų padarytos žalos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo aspektu“ Tarnyba grubiai pažeistų šiuo įstatymu nustatytas dokumentų (taip pat ir perimtų kitų asmenų veiklos dokumentų),saugojimo prievoles,susijusių asmenų teisėtus interesus,piliečių teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją.

Prašome įpareigoti VSTT atsiųsti prašomą dokumentą - VSTT ekspertų vertinimo medžiagą dėl statybų padarytos žalos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo aspektu.

Pagarbiai,
Jurgita Džiugienė